[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม 2010

  

ความรู้เกี่ยวกับ IT
การเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

พุธ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554


การเข้าร่วมประชุมชี้แจง

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดประชุมชี้แจง  แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ขึ้น ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 8.15-11.45 น. ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ ในการนี้ผู้บริหาร ประธานหลักสูตรต่างๆทุกหลักสูตรและคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯได้เข้าฟังการชี้แจงดังกล่าว อาท คณบดี รองวางแผนฯ รองวิชาการ รองวิจัยฯ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย (รศ. นันทรัตน์) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา (อ. ราตรี) หน. สายวิชาเทคนิคการแพทย์ หน. กลุ่มวิชาเคมีคลินิก หน. กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก หน. กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ระดับบัณฑิตศึกษา) รศ. ดร. ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญเลขานุการคณะ คุณวลาลักษณ์ ช่างสากลและคุณดรุณี ชูคันหอม

                กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเปิดโดย รศ. รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และตามด้วยการบรรยายของ ศ. เกียรติคุณ ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (องค์การมหาชน) โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในบริบทใหม่ รายละเอียดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 23 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. ปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้แก่

                1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

                2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

                2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

                2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

                2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน

                2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

                2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

                2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

                2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุรธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

                3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

                3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

                4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

                4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

                4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

                5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

                5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

                6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

                7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

                7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

                7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

                8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

                9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เข้าชม : 532


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      คณะเทคนิคการแพทย์จัดงาน มุทิตาจิตอาจารย์และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 14 / พ.ค. / 2558
      ค่ายเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2557 10 / ก.พ. / 2558
      โครงการมอบเสื้อกาวน์ให้น้อง รับปี 2 เข้าคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2557 13 / ม.ค. / 2558
      สานฝัน......นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับ ”ทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย-เซฟการ์ด” เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายรายเดือน ตลอด 4 ปี 2 / ต.ค. / 2557
      สานสัมพันธ์ไมตรี จากพี่เพื่อน้อง 2 / ต.ค. / 2557


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin

ผู้ดูแลระบบ : songta@kku.ac.th