[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม 2010

  

ความรู้เกี่ยวกับ IT
การเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

พุธ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554


การเข้าร่วมประชุมชี้แจง

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดประชุมชี้แจง  แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ขึ้น ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 8.15-11.45 น. ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ ในการนี้ผู้บริหาร ประธานหลักสูตรต่างๆทุกหลักสูตรและคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯได้เข้าฟังการชี้แจงดังกล่าว อาท คณบดี รองวางแผนฯ รองวิชาการ รองวิจัยฯ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย (รศ. นันทรัตน์) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา (อ. ราตรี) หน. สายวิชาเทคนิคการแพทย์ หน. กลุ่มวิชาเคมีคลินิก หน. กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก หน. กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ระดับบัณฑิตศึกษา) รศ. ดร. ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญเลขานุการคณะ คุณวลาลักษณ์ ช่างสากลและคุณดรุณี ชูคันหอม

                กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเปิดโดย รศ. รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และตามด้วยการบรรยายของ ศ. เกียรติคุณ ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (องค์การมหาชน) โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในบริบทใหม่ รายละเอียดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 23 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. ปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้แก่

                1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

                2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

                2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

                2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

                2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน

                2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

                2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

                2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

                2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุรธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

                3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

                3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

                4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

                4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

                4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

                5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

                5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

                6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

                7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

                7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

                7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

                8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

                9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เข้าชม : 636


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 มอดินแดงเกมส์ 25 / ม.ค. / 2559
      ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา เทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 20 / ต.ค. / 2558
      โครงการสานสัมพันธ์ไมตรี จากพี่เพื่อน้อง นำทีมโดย ผศ.พิศมัย มะลิลา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด 22 / ก.ย. / 2558
      คณะเทคนิคการแพทย์ ปิดกิจกรรมพาน้องร้องเพลงคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 19 / ส.ค. / 2558
      โครงการรายงานตัวน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 17 / ส.ค. / 2558


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin

ผู้ดูแลระบบ : songta@kku.ac.th