โครงการและกิจกรรมฝ่ายวิชาการ

ปี 2554
โครงการสันทนาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคนิคการแพทย์ด้วยสื่อด้านศิลปวัฒนาธรรม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ School of Health Science, Fujita Health University, Nagoya Japan
ประจำปี 2554
โครงการทบทวนความรู้เพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ถือใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 1/2554 ประจำปีการศึกษา 2553 สำหรับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ)
การบรรยายเรื่องกฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
โครงการโครงการจากพี่ถึงน้อง: เคล็ด (ไม่) ลับในการสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน
ทบทวนความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2553
   

 
ปี 2553
โครงการจัดนิทรรศการในงานมหกรรม สุขภาพดี วิถีอีสาน สปสช. ชื่อเรื่องดูแลสุขภาพก่อนป่วย
การพัฒนา e-learning ด้วยระบบจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย Moodle
โครงการสันทนาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคนิคการแพทย์ด้วยสื่อด้านศิลปวัฒนาธร
แผนปฏิบัติราชการ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2553
โครงการพัฒนากระบวนการจัดสอบและดำเนินการสอบแบบบูรณาการ
โครงการทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ นศ. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2552
โครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใย ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบ
โครงการทบทวนสำหรับสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขากายภาพบำบัด
โครงการจากพี่ถึงน้อง : เตรียมตัวอย่างไรจะสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน
   

โครงการติดตามผลการเรียนของนศ.อย่างเป็นระบบ
โครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2553
โครงการแนะนำการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบรรยายแก่นักศึกษา
โครงการเล่าสู่กันฟัง-การก้าวผ่านช่วงวิกฤตของการเรียน
โครงการเสวนา เรื่อง ประเด็นสำคัญของการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่อาจารย์แนะแนว ปี 2553
โครงการการสร้างโปรแกรมจัดที่นั่งสอบ คระเทคนิคการแพทย์
โครงการการสร้างโปรแกรมคำนวณผลการเรียนวิชาบังคับหลัก

โครงการประกวดโปสเตอร์และแผ่นพับแนะนำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

 

 ปี 2552
โครงการการดูแลหลังเบื้องต้น ปี 2552
โครงการแนะแนวสัญจร ปี 2552
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่อาจารย์แนะแนว ปี 2552
โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ปี 2552
   
 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482