โครงการการพัฒนา e-learning ด้วยระบบจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบเครือข่าย Moodle  
แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SCL คณะเทคนิคการแพทย
แผนการเรียนรู้

สรุปการตรวจเยี่ยมกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ E-learning คณะเทคนิคการแพทย์วันที่ 4 กันยายน 2552

 
 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482