บุหรี่ มหันตภัยร้าย

   โรคตาแดงและแนวปฏิบัติ

   โรคคางทูมและแนวปฏิบัต

   รณรงค์ไม่สูบบุหรี่

   ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009


                  

คำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข
แนวปฏิบัติในการรายงานและปฏิบัติตน
แบบรายงานสถานการณ์การระบาด
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการป้องกันและการควบคุมการระบาด
วิธีการล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
 

 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482