[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by amsalumni 0.0


หน้าหลัก
ประวัติ
คณะกรรมการ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
กิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา


Link รุ่น


 


AMS KKU
จำนวนผู้เยี่ยมชม

  คณะกรรมการ


คณะกรรมการ

 

     คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์-กายภาพบำบัด      คณะเทคนิคการแพทย์ตามคำสั่งแต่งตั้งการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์-กายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 247/2551 ลงวันที่ 8 ธันวาคม  2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย  มะลิลา

ที่ปรึกษา

อาจารย์ปวีณา  หิรัญตระกูล

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพมาศ  เข็มทองหลาง

กรรมการ

นายสัมฤทธิ์  คะมะปะเต

กรรมการ

นายมนตรี  ยาสุด

กรรมการ

นางชลธิศา  พลทองมาก

กรรมการ

นางโลมใจ  สินเธาว์

กรรมการและเลขานุการ

 


                           

 ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th