[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by songta@kku.ac.th _VERSION 
 


  

  

1 / ก.พ. / 2555 : ข่าวกิจกรรม
ฝ่ายวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555
21 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
เปิดหีบออกเสียง สรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554
15 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
มอบรางวัลโครงการส่งเสริมการประเมินรายวิชาของนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์
ปีการศึกษา 2554
15 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Research Base Teaching and Learning
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554
5 / ก.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
โครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนปิยมหาราชาลัย จ.นครพนม และโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร
5 / ก.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบีแก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554
16 / มี.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
บรรยายพิเศษ เรื่อง Role(s) of extracellular Cys/Cyss in prostate cancer cell invasion
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554
16 / มี.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการประชุมและสัมมนา
เรื่อง PMQA PL:Public Sector Management Quality Award: Progressive Level
9 / มี.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์
อังคารที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 9.00-15.00 น.
8 / มี.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับฟังการบรรยาย การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
8 / มี.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554 เวลา 9.00-15.00 น.
7 / มี.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
การบรรยายของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป รศ. สุภาพ ณ นคร และ รองผู้อำนวยการฯ ผศ. ดร. อัจฉรา ธรรมถาวร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
7 / มี.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
โครงการจากพี่ถึงน้อง: เคล็ด (ไม่) ลับในการสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จะทำการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้
9 / ก.พ. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2554
สภาเทคนิคการแพทย์ได้กำหนดให้มีการจัดสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2554
9 / ก.พ. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
การเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
“แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา”
3 / ก.พ. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
การบรรยายกฎหมายวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติปีการศึกษา 2553
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 / ก.พ. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการได้ต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
เข้าเยี่ยมชมคณะเทคนิคการแพทย์
1 / ก.พ. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15” เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2554
1 / ก.พ. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
ทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
วันที่ 24-28 มกราคม 2554
12 / ม.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
คณะเทคนิคการแพทย์จัดประชาพิจารณ์ มคอ. 1สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ สภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทสไทยเทคนิคการแพทย์แห่งประเทสไทย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

       โครงสร้าง
       บุคลากรกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ

      ขอบข่ายงานที่รับผิด
ชอบ
การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ
ภาระงานสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งวิชาการ มข.
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตำราและสื่อการสอน

ห้องสมุดคณะ 
: : Academic Affair Office.
ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482