[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by songta@kku.ac.th _VERSION 
 


  

ข่าวกิจกรรม
ฝ่ายวิชาการนัดพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จันทร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553


ฝ่ายวิชาการนัดพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

                เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 เวลาตั้งแต่ 13.00 น. ฝ่ายวิชาการได้นัดพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากคณะฯ ศูนย์วิจัย ศวป. กลุ่มวิจัย เป็นต้น ในการซักซ้อมความเข้าใจ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติและระเบียบการคุมสอบที่เกี่ยวข้องในการช่วยคุมสอบกลางภาคและปลายภาคนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะร่วมคุมสอบกับคณาจารย์ของคณะฯ กิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ทางคณะฯขอขอบคุณนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
เข้าชม : 593


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      ฝ่ายวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี 1 / ก.พ. / 2555
      เปิดหีบออกเสียง สรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 21 / ธ.ค. / 2554
      มอบรางวัลโครงการส่งเสริมการประเมินรายวิชาของนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ 15 / ธ.ค. / 2554
      โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Research Base Teaching and Learning 15 / ธ.ค. / 2554
      โครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2554 5 / ก.ค. / 2554


 

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

       โครงสร้าง
       บุคลากรกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ

      ขอบข่ายงานที่รับผิด
ชอบ
การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ
ภาระงานสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งวิชาการ มข.
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตำราและสื่อการสอน

ห้องสมุดคณะ 
: : Academic Affair Office.
ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482