[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by songta@kku.ac.th _VERSION


 

Research Base Teaching and Learning

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Research Base Teaching and Learning

วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล
กรอบแนวคิดของการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
แบบประเมินตนเองของนักศึกษา (Full instrument)

คณะกรรมการดำเนินงาน

หน้าที่ของคณะกรรมการ(RBL)

 

 

 
ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

       โครงสร้าง
       บุคลากรกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ

      ขอบข่ายงานที่รับผิด
ชอบ
การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ
ภาระงานสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งวิชาการ มข.
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตำราและสื่อการสอน

ห้องสมุดคณะ


 
: : Academic Affair Office.
ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482