ตำราและสื่อการสอน

                      
ตำราและสื่อการสอนใหม่

กระบวนการห้ามเลือดและการทดสอบทางห้องปฏิบัติการด้านกระบวนการห้ามเลือด

                ตำราและสื่อต่าง ๆ

          ในการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์ทั้ง 2 สาขาวิชา มีทั้งภาคบรรยายและการฝึกปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนและฝึกปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ คณาจารย์จึงได้จัดทำตำราและสื่อต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองและใช้เป็นคู่มือในการฝึกปฏิบัติการ ดังรายการต่อไปนี้

สายวิชากายภาพบำบัด
ประเภทหนังสือ/ตำรา

 1. การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า. สมชาย รัตนทองคำ. ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2537.
 2. การออกกำลังกายในน้ำ. สมชาย รัตนทองคำ. ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540.
 3. กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด. ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ. ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2544.
 4. ไฟฟ้าแสงเสียงและแม่เหล็กไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด. สมชาย รัตนทองคำ. ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ครั้งที่ 2. พ.ศ. 2544.
 5. อัมพาตครึ่งซีก....ท่านสามารถช่วยเขาได้. น้อมจิตต์ นวลเนตร์. ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2545.
 6. กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล. ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2545.
 7. หลักการทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท. น้อมจิตต์ นวลเนตร์. ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550.
 8. การเดินและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด. สุกัลยา อมตฉายา, วรวรรณ คำฤาชา. สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549.
 9. การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลัง. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล, ยอดชาย บุญประกอบ. สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550.
 10. การจัดการทางกายภาพบำบัดโดยใช้เทคนิคการขยับเคลื่อนระบบประสาท. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล, ทกมล กมลรัตน์. สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550.
 11. การนวดแผนไทยเพื่อการบำบัด. วิชัย อึงพินิจพงศ์. สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551.

ประเภทสื่อวิดิทัศน์ (VCD, VDO)

 1. การนวดเพื่อบำบัดภาวะสะบักจม ผลิตโดย วิชัย อึงพินิจพงศ์
 2. กายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อม ผลิตโดย วิชัย อึงพินิจพงศ์
 3. กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยปวดหลัง ผลิตโดย วิชัย อึงพินิจพงศ์
 4. การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ผลิตโดย วิชัย อึงพินิจพงศ์
 5. กายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว ผลิตโดย สุกัลยา อมตฉายา
 6. การจัดท่าทางและการเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผลิตโดย สุกัลยา อมตฉายา, น้อมจิตต์ นวลเนตร์
 7. ชีวิตเป็นอิสระได้หลังภาวะอัมพาตทั้งตัว ผลิตโดย สุกัลยา อมตฉายา
 8. กายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน ผลิตโดย สุกัลยา อมตฉายา
 9. การออกกำลังกายให้ผู้ป่วยอัมพาต ผลิตโดย น้อมจิตต์ นวลเนตร์
 10. การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลังระดับคอส่วนบน ผลิตโดย รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล, สุภาภรณ์ ผดุงกิจ
 11. การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ผลิตโดย ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
 12. การฝึกอบรมการควบคุมเนื้อลำตัวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผลิตโดย สาวิตรี วันเพ็ญ, วรวรรณ คำฤาชา

ประเภท CAI
1.     การเดิน (Gait) ผลิตโดย สุกัลยา อมตฉายา

สายวิชาเทคนิคการแพทย์
กลุ่มวิชาเคมีคลินิก
ประเภทหนังสือ/ตำรา

 1. การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก. เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล. ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 2. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Scientific instruments). ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์. ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 3. เคมีคลินิกพื้นฐาน. ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 4. ปฏิบัติการเคมีคลินิก. ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
ประเภทหนังสือ/ตำรา

 1. แบคทีเรียวิทยาคลินิก. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์; บรรณาธิการ. ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540.
 2. การตรวจทางแบคทีเรียวิทยาและราวิทยา. วิภาวดี แมนมนตรี, อรุณวดี ชนะวงศ์, โชติชนะ วิลัยลักษณคณา; บรรณาธิการ. ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ครั้งที่ 3. พ.ศ. 2545.
 3.  แบคทีเรียวิทยาคลินิกพื้นฐาน. จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล, นิชา เจริญศรี, ไมตรี ปะการะสังข์; บรรณาธิการ. ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ครั้งที่ 4. พ.ศ. 2549.
 4. แบคทีเรียวินิจฉัย. สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ, เกษแก้ว เพียรทวีชัย; บรรณาธิการ. ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ครั้งที่ 2. พ.ศ. 2549.

ประเภทสื่อวิดิทัศน์

 1. เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา ผลิตโดยคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประเภทสื่อสไลด์ประกอบเสียง

 1. การทดสอบความไวของแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ ผลิตโดยวิภาวดี แมนมนตรี, อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์
 2. Enterobacteriaceae ผลิตโดย อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์

ประเภท CAI
1.     แบคทีเรียแกรมลบรูปแท่งที่สำคัญทางการแพทย์ ผลิตโดย อรุณวดี ชนะวงศ์, อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์
กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก
ประเภทหนังสือ/ตำรา

 1. การทดสอบทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง. กุลนภา ฟู่เจริญ, กนกวรรณ แสนไชยสุริยา; บรรณาธิการ. ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ครั้งที่ 3. พ.ศ. 2546.
 2. การตรวจสเมียร์เลือดและการตรวจทางโลหิตวิทยาด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ. ไพเกษม แสนยานุสิน, จิราพร สิทธิถาวร, มณเฑียร พันธุเมธากุล; บรรณาธิการ. ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546.
 3. การทดสอบพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา. นันทรัตน์  โฆมานะสิน, นพมาศ เข็มทองหลาง, มณเฑียร พันธุเมธากุล, สุทธิพรรณ กิจเจริญ; บรรณาธิการ. ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ครั้งที่ 3. พ.ศ. 2547.
 4. การทดสอบกระบวนการห้ามเลือด. อำพร ไตรภัทร, วรวรรณ ชุมเปีย; บรรณาธิการ. ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ครั้งที่ 3. พ.ศ. 2547.
 5. ความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดขาว. นันทรัตน์ โฆมานะสิน, มณเฑียร พันธุเมธากุล; บรรณาธิการ. ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547.
 6. การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ. จิราพร สิทธิถาวร, ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์, ยุพิน อนิวรรตอังกูร, อำพร ไตรภัทร, ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์. ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547.
 7. การตรวจสารน้ำในร่างกาย. จิราพร สิทธิถาวร, ไพเกษม แสนยานุสิน, มณเฑียร พันธุเมธากุล, อำพร ไตรภัทร; บรรณาธิการ. ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547.
 8. การตรวจสารน้ำร่างกายทางจุลทรรศน์คลินิก. จิราพร สิทธิถาวร. ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549.
 9. การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย. ณัฐยา แซ่อึ้ง; บรรณาธิการ. ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550.
 10. กระบวนการห้ามเลือดและการทดสอบทางห้องปฏิบัติการด้านกระบวนการห้ามเลือด ผู้เขียน : รศ. ดร. อำพร  ไตรภัทร พิมพ์ครั้งที่ 2    มีนาคม   2553    จำนวน 500 เล่ม

ประเภทสื่อวิดิทัศน์

 1. การทดสอบการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ผลิตโดย นันทรัตน์ โฆมานะสิน

ประเภท CAI

  1. WBC and RBC morphology ผลิตโดย ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์
  2. Acute leukemias ผลิตโดย ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์
  3. Cerebrospinal fluid and synovial fluid examination ผลิตโดย ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์
  4. Serous fluid examination ผลิตโดย ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์

กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์การบริการโลหิต
ประเภทหนังสือ/ตำรา

 1. ความรู้พื้นฐานเพื่อการตรวจวินิจฉัยทางวิทยาภูมิคุ้มกัน. ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 2. ปฏิบัติการวินิจฉัยทางวิทยาภูมิคุ้มกัน. ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 3. เวชศาสตร์การบริการโลหิต. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์; บรรณาธิการ. ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 4. ปฏิบัติการเวชศาสตร์การบริการโลหิต. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์, สหพัฒน์ บรัศรักษ์; บรรณาธิการ. ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

      5. อนุมูลอิสระและอะพอพโทซิส. สหพัฒน์ บรัศรักษ์, นาถธิดา วีระปรียากูร. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.                                                                    
 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482