[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by songta@kku.ac.th _VERSION 

ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบในกลุ่มภารกิจด้านวิชาการ

 

ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบในกลุ่มภารกิจด้านวิชาการ

     งานในกลุ่มภารกิจวิชาการแบ่งเป็น 7 ภารกิจที่สำคัญ ได้แก่                                       
          1. การจัดการเรียนการสอน
          2. พัฒนานักศึกษา
          3. โสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาวิชาการ
          4. สนับสนุนกลุ่มภารกิจวิชาการ
          5. ห้องสมุด
          6. วิเทศสัมพันธ์
          7. วิจัย


ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

       โครงสร้าง
       บุคลากรกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ

      ขอบข่ายงานที่รับผิด
ชอบ
การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ
ภาระงานสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งวิชาการ มข.
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตำราและสื่อการสอน

ห้องสมุดคณะ


 
: : Academic Affair Office.
ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482