[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by songta@kku.ac.th _VERSION 
  อาจารย์ประสานงานรายวิชา
     

อาจารย์ประสานงานรายวิชา ปีการศึกษา 2554

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประสานงานรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2554
คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประสานงานรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2554
   

อาจารย์ประสานงานรายวิชาปีการศึกษา 2553
    

คู่มืออาจารย์ประสานงานรายวิชา
คู่มือการกรอกเกรด
แบบฟอร์มต่างสำหรับ download
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553
แบบฟอร์มขอแลกคุมสอบ
   


อาจารย์ประสานงานรายวิชาปีการศึกษา 2552

     สาขาวิชากายภาพบำบัด
                             
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประสานงานรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2552
คู่มือการกรอกเกรด
 
แบบฟอรม์ต่างๆ
แบบนำเสนอผลการเรียนเพื่อเสนอเข้าพิจารณาผลการเรียน
ในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี
แผนการสอนรายชั่วโมง
แบบฟอร์มขอรับการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา
แบบประเมินผู้สอนรายชั่วโมง ภาคทฤษฎี (โดยผู้เรียน)
แบบประเมินผู้สอนรายชั่วโมง ภาคปฏิบัติ (โดยผู้เรียน)


     สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประสานงานรายวิชา ปี 2552
คู่มือการกรอกเกรด
คู่มืออาจารย์ประสานงานรายวิชา
ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ที่ 34-2552
ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ที่ 42-2549
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 411-2551
แบบฟอร์มต่างๆสำหรับ downloadฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

       โครงสร้าง
       บุคลากรกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ

      ขอบข่ายงานที่รับผิด
ชอบ
การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ
ภาระงานสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งวิชาการ มข.
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตำราและสื่อการสอน

ห้องสมุดคณะ


 
: : Academic Affair Office.
ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482