การประเมิน

ประเมินหลักสูตร
ประเมินรายวิชา

            คู่มือการประเมินรายวิชา
            ตัวอย่างผลการประเมินรายวิชา

ประเมินผู้สอน

  แบบฟอร์มขอรับการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา
แบบประเมินผู้สอนรายชั่วโมง ภาคทฤษฎี
แบบประเมินผู้สอนรายชั่วโมง ภาคปฏิบัติ


                 
 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482