[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by songta@kku.ac.th _VERSION 
แผนการศึกษา
 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชากายภาพบำบัด 
                หลักสูตร พ.ศ. 2545
                หลักสูตร พ.ศ. 2552
   
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ภาคปกติ)
               หลักสูตร พ.ศ. 2545
               หลักสูตร พ.ศ. 2553
   
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ)
               หลักสูตร พ.ศ. 2545
               หลักสูตร พ.ศ. 2553
   


  
   
 


ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

       โครงสร้าง
       บุคลากรกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ

      ขอบข่ายงานที่รับผิด
ชอบ
การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ
ภาระงานสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งวิชาการ มข.
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตำราและสื่อการสอน

ห้องสมุดคณะ


 
: : Academic Affair Office.
ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482