[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by songta@kku.ac.th _VERSION 

การรับเข้าศึกษา

 


หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชากายภาพบำบัดและสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ภาคปกติ) 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ)
 

         
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท
    สาขาวิชากายภาพบำบัด
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
    สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ
    สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
    รายละเอียด
   
ระดับปริญญาเอก
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในมนุษย์ 
    สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
    รายละเอียด
     

 

                   
                   
                   
                   


 


ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

       โครงสร้าง
       บุคลากรกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ

      ขอบข่ายงานที่รับผิด
ชอบ
การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ
ภาระงานสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งวิชาการ มข.
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตำราและสื่อการสอน

ห้องสมุดคณะ


 
: : Academic Affair Office.
ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482