[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by songta@kku.ac.th _VERSION 

การบริการนักศึกษา

 

แบบฟอร์มต่างๆ ประจำปี 2554

คำร้องของถอนโดยได้สัญลักษณ์W
คำร้องของลงทะเบียนร่วมกับโครงการพิเศษ
คำร้องของลงทะเบียนร่วมกับภาคปกติ
คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา.pd
คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน
คำร้องขอย้ายสาขาวิชา
คำร้องขอลงทะเบียนช้า-เพิ่มกรณีพิเศษ
คำร้องขอลงทะเบียนมาก-น้อยกว่ากำหนด
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างชั้นปี
คำร้องขอลาพักการศึกษา
คำร้องขอลาออก
แบบฟอร์มชำระวิชาภาคนิพนธ์
ใบคำร้องขอหนังสือรับรอง
ใบคำร้องทั่วไป
ประเมินรายหัวข้อ
ผลประเมินผ่านweb52_2
   

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

       โครงสร้าง
       บุคลากรกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ

      ขอบข่ายงานที่รับผิด
ชอบ
การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ
ภาระงานสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งวิชาการ มข.
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตำราและสื่อการสอน

ห้องสมุดคณะ


 
: : Academic Affair Office.
ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482