[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by songta@kku.ac.th _VERSION

 
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์


ขั้นตอนการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มการรับรองผลงาน
การประเมินผลการสอนโดยคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน

แผนการสอนรายชั่วโมง

ข้อสรุปการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
   


ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง


ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ที่ 37-2552
   
ประกาศ กพอ.

ประกาศ กพอ. พ.ศ. 2549
เอกสารแนบท้ายประกาศ กพอ. พงศ. 2549
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
เอกสารแนบท้ายประกาศ กพอ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ประกาศ กพอ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550
   

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1191-2549
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1192-2549
   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550
   

บัญชี กพอ. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
   
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 24-2549
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 39-2550
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 27-2551
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 16-2552
   
   
มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ
ครั้งที่ 3-2551
   

หนังสือจาก สกอ.

หนังสือจาก สกอ. 26 สค. 52
หนังสือจาก สกอ. 8 เมย 53
หนังสือจาก สกอ. 22 เมย 53
   

หนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือจากกองการเจ้านห้าที่ 6 พค. 53
หนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่ 8 มิถุนายน 53
หนังสือจากกองการ จนท. 20 มิย. 53
หนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่ 26 พค. 54 (1)
หนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่ 26 พค. 54 (2)
   


ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

       โครงสร้าง
       บุคลากรกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ

      ขอบข่ายงานที่รับผิด
ชอบ
การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ
ภาระงานสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งวิชาการ มข.
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตำราและสื่อการสอน

ห้องสมุดคณะ


 
: : Academic Affair Office.
ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482