[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by songta@kku.ac.th _VERSION 
 ภาระงานสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ กบม. 2-2551
ประกาศ กบม. 3-2551
ประกาศ กบม. 13-2552
ประกาศ กบม. 18-2552
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552
   


ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

       โครงสร้าง
       บุคลากรกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ

      ขอบข่ายงานที่รับผิด
ชอบ
การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ
ภาระงานสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งวิชาการ มข.
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตำราและสื่อการสอน

ห้องสมุดคณะ


 
: : Academic Affair Office.
ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482