[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by songta@kku.ac.th _VERSION 
 


  

รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558             รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ 

                          
ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 |ชั้นปีที่ 3 |ชั้นปีที่ 4

 รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด 

                 ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 |ชั้นปีที่ 3 |ชั้นปีที่ 4

 รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ)

              
  ชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | ชั้นปีที่ 4 


 รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

              
           จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาชีวเวช
 
          
รายนามปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2551

 

   สรุปรายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา1- 2557

รายชื่อนักศึกษา เดิม 

รายชื่อนักศึกษา 1-2562
รายชื่อนักศึกษา 2- 2561

รายชื่อนักศึกษา 1- 2561

รายชื่อนักศึกษา 2- 2560

รายชื่อนักศึกษา 1- 2560

รายชื่อนักศึกษา 2- 2559

รายชื่อนักศึกษา 2-2558

รายชื่อนักศึกษา 2558

รายชื่อนักสึกษา 2/2557
รายชื่อนักศึกษา 1/2557
 
รายชื่อนักศึกษา 2/2556
 
รายชื่อนักศึกษา 1/2556
รายชื่อนักศึกษา 2/2555
รายชื่อนักศึกษา 1/2555
รายชื่อนักศึกษา 1/2553
 
รายชื่อนักศึกษา 2/2553
 
รายชื่อนักศึกษา 1/2554
รายชื่อนักศึกษา 2/2554
 

 เข้าชม : 5306
 

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

       โครงสร้าง
       บุคลากรกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ

      ขอบข่ายงานที่รับผิด
ชอบ
การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ
ภาระงานสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งวิชาการ มข.
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตำราและสื่อการสอน

ห้องสมุดคณะ 
: : Academic Affair Office.
ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482