[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by songta@kku.ac.th _VERSION 
 


  

ตารางเรียน
ตารางเรียน
พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558     หลักสูตรระดับปริญญาตรี
                              สาขาวิชากายภาพบำบัด 

                                                                           

 

ภาคต้น  

ชั้นปี1-4
 
ภาคต้น (รายชั่วโมง)
ชั้นปีที่ 1-4
 
ภาคปลาย 
ชั้นปีที่1-4      
       
ภาคปลาย (รายชั่วโมง)
ชั้นปีที่1-4      
       


                              สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ภาคปกติ) 
                                

ภาคต้น
ชั้นปี1-4      
ภาคปลาย      
ชั้นปี1-4      

 

ภาคต้น (รายชั่วโมง) 
ชั้นปี1 ชั้นปี2 ชั้นปี3 ชั้นปี4

 

ภาคปลาย (รายชั่วโมง) 
ชั้นปี1 ชั้นปี2 ชั้นปี3 ชั้นปี4


                      สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) 

                              

ภาคต้น
ชั้นปี1-4      
ภาคปลาย       
ชั้นปี1-4      

 

ภาคต้น (รายชั่วโมง)
ชั้นปี1 ชั้นปี2 ชั้นปี3 ชั้นปี4

 

ภาคปลาย(รายชั่วโมง)
ชั้นปี1 ชั้นปี2  ชั้นปี3 ชั้นปี4

                                 

              
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
                       

                       ระดับปริญญาโท

                             สาขาวิชากายภาพบำบัด
                                     ชั้นปีที่ 1              ชั้นปีที่ 2
                             สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
                                     ชั้นปีที่ 1              ชั้นปีที่ 2

                             สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ
                                     ชั้นปีที่ 1             ชั้นปีที่ 2

                             สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
                                     ชั้นปีที่ 1            ชั้นปีที่ 2

                      ระดับปริญญาเอก
                            สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในมนุษย์
                                     ชั้นปีที่ 1           ชั้นปีที่ 2          ชั้นปีที่ 3

                            สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
                                     ชั้นปีที่ 1           ชั้นปีที่ 2         ชั้นปีที่ 3

 เข้าชม : 6694
 

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

       โครงสร้าง
       บุคลากรกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ

      ขอบข่ายงานที่รับผิด
ชอบ
การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ
ภาระงานสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งวิชาการ มข.
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตำราและสื่อการสอน

ห้องสมุดคณะ 
: : Academic Affair Office.
ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482