[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by songta@kku.ac.th _VERSION 
 


  

นักศึกษา/บุคคลทั่วไป
หลักสูตรที่คณะเปิดทำการเรียนการสอน
อังคาร ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559     หลักสูตรระดับปริญญาตรี
                           สาขาวิชากายภาพบำบัด   

กายภาพบำบัดปรับปรุง พ.ศ.2559
หลักสูตร พ.ศ. 2545
หลักสูตร พ.ศ. 2552
 

  
                          สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ภาคปกติ) 

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ปรับปรุง พ.ศ.2558
หลักสูตร พ.ศ. 2545
หลักสูตร พ.ศ. 2553
 


                         สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) 

หลักสูตร โครงการพิเศษ ปรับปรุง พ.ศ. 2558

หลักสูตร พ.ศ. 2545

หลักสูตร พ.ศ. 2553
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
 

 

 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
         ระดับปริญญาโท
  สาขาวิชากายภาพบำบัด
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 
  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
   
        ระดับปริญญาเอก
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในมนุษย์ 
  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
   


เข้าชม : 2019
 

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

       โครงสร้าง
       บุคลากรกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ

      ขอบข่ายงานที่รับผิด
ชอบ
การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ
ภาระงานสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งวิชาการ มข.
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตำราและสื่อการสอน

ห้องสมุดคณะ 
: : Academic Affair Office.
ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482