[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by songta@kku.ac.th _VERSION 
 


  

ข้อมูลการดำเนินงานรายวิชา
ข้อมูลการดำเนินงานรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 

 สาขาวิชากายภาพบำบัด

 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ปฏิทินการดำเนินงานวิชากลาง

 

ตารางนำเสนอวิชาสัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2559 โครงการพิเศษ  

  ตารางนำเสนอ โครงการพิเศษ กลุ่ม 1.pdf

  ตารางนำเสนอ โครงการพิเศษ กลุ่ม 2.pdf

 

 

คู่มือรายวิชาโครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2559 

         คู่มือโครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

     คู่มือโครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

 

           ตารางนำเสนอวิชา 459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558       

ตารางนำเสนอกลุ่ม 1
ตารางนำเสนอกลุ่ม 2
ตารางนำเสนอกลุ่ม 3

 ตารางนำเสนอวิชา 459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2558        

- ตารางนำเสนอโครงการพิเศษกลุ่ม 1.pdf 
- ตารางนำเสนอโครงการพิเศษกลุ่ม 2.pdf 
กลุ่ม1-รายชื่อนักศึกษา-อาจารย์-บทความ_พิเศษ_สัมมนา58.docx 
กลุ่ม2-รายชื่อนักศึกษา-อาจารย์-บทความ_พิเศษ_สัมมนา58.docx 

 

 

         459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2558 

คู่มือสัมมนาเทคนิคการแพทย์-ปกติ 2558.docx 
คู่มือสัมมนาเทคนิคการแพทย์-พิเศษ 2558.docx

 

        459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ 

กำหนดการนำเสนอบทความ วิชาสัมมนา ปี 2557 ภาคปกติ
กำหนดการนำเสนอบทความ วิชาสัมมนา ปี 2557 โครงการพิเศษ
รายชื่อนักศึกษา-อาจารย์ที่ปรึกษา-บทความ ภาคปกติ กลุ่ม 1
รายชื่อนักศึกษา-อาจารย์ที่ปรึกษา-บทความ ภาคปกติ กลุ่ม 2
รายชื่อนักศึกษา-อาจารย์ที่ปรึกษา-บทความ ภาคปกติ กลุ่ม 3
รายชื่อนักศึกษา-อาจารย์ที่ปรึกษา-บทความ โครงการพิเศษ กลุ่ม 1
รายชื่อนักศึกษา-อาจารย์ที่ปรึกษา-บทความ โครงการพิเศษ กลุ่ม 2
 รายชื่อนักศึกษา-อาจารย์ที่ปรึกษา-บทความ โครงการพิเศษ กลุ่ม 3
   

 

        459 231 เทคนิคการแพทย์ชุมชน (Community Medical Technology) 

ตารางสอนเทคนิคการแพทย์ชุมชน (Community Medical Technology)
 รายละเอียดการจัดการการเรียนการสอนในรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน
   

        459 493 โครงการวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ 

โครงการวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2558
 โครงการวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558
   

 


       459 394 การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล ปีการศึกษา 2556 

 คู่มือวิชา 459 394 การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล (2556)
 เกณฑ์มาตรฐานการฝึกงาน (2556)
 สมุดฝึกงานประจำวัน (2556)
 คำสั่งอาจารย์พิเศษ
   

 

       450 431 ความสัมพันธ์ทางคลินิกกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานรายวิชา ปีการศึกษา 2554
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานรายวิชา ปีการศึกษา 2553
เอกสารที่ใช้ในการเรียนวิชา ความสัมพันธ์ทางคลินิกกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Clinical Correlation and Laboratory Results (1-0-0)
   
                       
       450 451 การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล

คู่มือวิชา 450 451 การฝึกปฏิบัติการ 2554 
คู่มือวิชา 450 451 ฝึกปฏิบัติการในโรงพยาบาล
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2553
   
     
                             
                                      
 450 492 สัมมนา 1/2554
 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
  หลักสูตรปกติ
 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน
กำหนดการจัดการเรียนการสอน
แบบฟอร์มข้อสอบท้ายชั่วโมง
แบบฟอร์มการแจ้งชื่อบทความและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
   
450 492 สัมมนา ปีการศึกษา 2556 
  หลักสูตรปกติ
 
คู่มือสัมมนาทางเทคนิคการแพทย์_2556
   
  หลักสูตรโครงการพิเศษ
 
 คู่มือสัมมนาทางเทคนิคการแพทย์_2556
   
 450 493 สัมมนา 2 ปีการศึกษา 2555 
  เทคนิคการแพทย์ (โครงการปกติ)
  ข้อสอบท้ายชั่วโมง วิชา 450 493 สัมมนา 2
  คู่มือปกติ
  แบบประเมินผลสำหรับกรรมการวิชา ฯ
  แบบประเมินผลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบฟอร์มการแจ้งชื่อบทความและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  ปฏิทิน การจัดการเรียนการสอนวิชา 450 493 สัมมนา 2 โครงการปกติ
   
  เทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ)
  ข้อสอบท้ายชั่วโมง วิชา 450 493 สัมมนา 2
  คู่มือพิเศษ
  แบบประเมินผลสำหรับกรรมการวิชา ฯ
  แบบประเมินผลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบฟอร์มการแจ้งชื่อบทความและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณะกรรมการวิชา 450 493 สัมมนา 2
  ปฏิทิน การจัดการเรียนการสอนวิชา 450 493 สัมมนา 2 โครงการพิเศษ
   
 

 

 เข้าชม : 2125
 

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

       โครงสร้าง
       บุคลากรกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ

      ขอบข่ายงานที่รับผิด
ชอบ
การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ
ภาระงานสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งวิชาการ มข.
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตำราและสื่อการสอน

ห้องสมุดคณะ 
: : Academic Affair Office.
ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482