[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by songta@kku.ac.th _VERSION 
 


  

ตารางสอบ
ตารางสอบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 ระเบียบการสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547
    

ตารางสอบปีการศึกษา 2563

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษชั้นปีที่ 2 และตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการปกติ 1-4 และ นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1-4 

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการปกติ และนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1-3 และ และนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4

ตารางสอบปีการศึกษา 2562

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการปกติ และนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1-4 และ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษชั้นปีที่ 1-3 

ตารางสอบปีการศึกษา 2561

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 2 

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปกติ และสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1-4 

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปกติ และสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1-4 และการสอบประจำภาคปลาย ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครกการพิเศษ ชั้นปีที่ 1,3

ตารางสอบปีการศึกษา 2560

ตารางสอบกลางภาค ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 2,4 และการสอบประจำภาค ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการปกติ ชั้นปีที่ 1-4 นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1-4 และนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 2,4 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.  - 30 ธ.ค. 2560

 

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1,3 ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. - 9 ก.ย. 2560

ตารางสอบประจำภาคของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการปกติ ชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ทั่วไป ชั้นปีที่ 1 และสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2-3 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 8-26 พ.ค.2560 

ตารางสอบประจำภาคของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1,3 และการสอบกลางภาคของนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2560 

ตารางสอบกลางภาคของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ทั่วไป ชั้นปีที่ 1 และสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6 -18 มีนาคม 2560 

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1,3 ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-4 มี.ค. ปี 60 

ตารางสอบกลางภาคพิเศษ2,4 ปลายภาคปกติ 1-4 ภายภาพ 1-4 พิเศษ 2,4 ภาคต้น 2559 (แก้ไขรับปริญญา) 

ตาราสอบกลางภาคของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 2,4 และการสอบประจำภาคของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาภายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1-4 และสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 2,4 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 24 ธ.ค. 2559 

ตารางสอบประจำภาค ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1,3 สอบกลางภาคของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 และสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1-4 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. -22 ต.ค. 2559 

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1,3 ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 10 ก.ย. 2559 

 

ตารางสอบปีการศึกษา 2558

ตารางสอบประจำภาค ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 2 และสอบรายวิชาฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-23 มิ.ย.2559  และ 28 ก.ค. -1 ส.ค. 2559 

สอบกลางภาคของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 9 -28 พ.ค. 2559

ตารางสอบประจำภาค ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1-3

ตารางสอบกลางภาคของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-3 และสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1-2  ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14-20 ,25 มี.ค. และ 9 เม.ย. 2559 

ตารางสอบกลางภาคของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1,3 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29 ก.พ. -5 มี.ค.2559 

ตารางสอบกลางภาคของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 2,4 และการสอบประจำภาค ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1-4 และสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 2,4 

ตารางสอบประจำภาค ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1,3 สอบกลางภาคของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 และสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1-4 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบปีการศึกษา 2557

  ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1,3 
  ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 2 
  ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1-3 
  ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย โครงการพิเศษ ปี 1,3 ปีการศึกษา 2557 
  ตารางสอบกลางภาคโครงการพิเศษ ปี 2,4 และสอบปลายภาคภาคปกติปี 1-4 ,โครงการพิเศษ 2,4
  ตารางสอบปลายภาคโครงการพิเศษปี 1,3 และสอบกลางภาค ปี 1-4
  ตารางสอบกลางภาคสำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ปี 1และ 3 ระหว่างวันที่ 1-13 กันยายน 2557
   
ตารางสอบปีการศึกษา 2556
   
ตารางสอบกลางภาคพิเศษปี 2 และการสอบปลายภาค ภาคปกติ ปี 1-3 พิเศษ ปี 2,4 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ปี 1-3 และสอบปลายภาคโครงการพิเศษ ปี 1,3 ภาคปกติปี 4
ตาราสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ปี 1 และ 3
ตารางสอบปลายภาค สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 2,4 และสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1-4 ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2556
ตารางสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 2,4 และสอบปลายภาคของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4
ตารางสอบไล่ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1 และ 3 และสอบกลางภาค ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ภาคปกติ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด   
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1 และภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. -7 ก.ค.2556
ตารางสอบประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 3
   
ตารางสอบปีการศึกษา 2555
ตารางสอบกลางภาคและปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
ตารางสอบปลายภาค เทคนิคการแพทย์โครงการพิเศษ 1,3 และกลางภาค ปกติ ปี 1-4
ตารางสอบกลางภาคโครงการพิเศษ ปี 1,3 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
 ตารางสอบปลายภาค พิเศษ 2,4 ปกติ 1-3 กายภาพ 1-4 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555
ตารางสอบกลางภาคของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 2,4 และสอบปลายภาคของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4
 ตารางสอบปลายภาคพิเศษ 1,3 และกลางภาคปกติ MT 1-3 , PT 1-4
ตารางสอบกลางภาคพิเศษปี 1 และปกติ ปี 4 ระหว่างวันที่ 18-30 มิ.ย.55
ตารางสอบกลางภาค โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 3

 ตารางสอบปีการศึกษา 2554

ตาราสอบปลายภาค โครงการพิเศษ ปี 4
ตารางสอบปลายภาค โครงการพิเศษ ปี 2
ตารางสอบกลางภาค พิเศษ ปี 2 และสอบปลายภาค ปี 1-3 (MT , PT)
ตารางสอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 1-3 ภาคปกติ และสอบไล่ปี 4
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1 และ 3
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ท1,3 และนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4
ตารงสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554
ตารางสอบกลางภาคต้น โครงการพิเศษ ปี 2,4 และปลายภาคปี 4 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2554
ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ภาคปกติ ปี 1-3
ตารางสอบปลายภาคต้น ปีการศึกษา 2554 โครงการพิเศษ ปี 1และ 3
ตารางสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ปี 3 (พิเศษ)
ตารางสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ปี 4 (MT,PT)
ตารางสองกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ปี 1 (พิเศษ)
   
ตารางสอบปีการศึกษา 2553
   
ตารางสอบปลายภาคโครงการพิเศษ 4 ภาคปลาย ปี 53
กลางภาค ปี 2 โครงการพิเศษ ภาคปลาย 53 โครงการพิเศษ
สอบปลายภาคปี 1-3 MT และ 1-2 PT ประจภาคปลาย ปีการศึกษา 2553
ตารางสอบกลางภาคของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1-3, นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1-2 และตารางสอบไล่ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ ,นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4
ตารางสอบไล่ภาคปลาย ของนักศึกษาโครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1 และ 3 ปีการศึกษา2553
ตารางสอบกลางภาคปลายของนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4
ตารางสอบกลางภาคปลาย สาขาวิชากายภาพบำบัด ปีที่ 3
ตารางสอบกลางภาคปลาย 53 โครงการพิเศษ
ตารางสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2553 นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติและสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1-3
ตารางสอบไล่ภาคต้น ของนักศึกษาโครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1 และ3 ปีการศึกษา2553
ตารางสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา2553 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ และสาขาวิชากายภาพบำบัด
ตารางสอบกลางภาคต้น โครงการพิเศษ 3 ปีการศึกษา 2553
ตารางสอบกลางภาคของนักศึกษาโครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1
ตารางสอบไล่ภาคต้นของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และ สอบกลางภาคต้นของนักศึกษาโครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 2 และ 4 ปีการศึกษา2553
   

 เข้าชม : 2142
 

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

       โครงสร้าง
       บุคลากรกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ

      ขอบข่ายงานที่รับผิด
ชอบ
การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ
ภาระงานสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งวิชาการ มข.
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตำราและสื่อการสอน

ห้องสมุดคณะ 
: : Academic Affair Office.
ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482